The Miser And His Gold | ल्हान काळजां खातीर जादूची कथा

 

The Miser And His Gold: तरणाट्या मनांक आकार दिवपाक मजेशीर आनी निरोगी कथा

 

The Miser And His Gold : मनभुलोवपी कथा: भुरग्यां मदीं जिणेचे धडे आनी सद्गुण रुजपाचो खेळगडो मार्ग. तांचीं मुल्यां पोसपाची एक मजेशीर आनी आकर्शक पद्दत तुमच्या भुरग्यां कडेन ह्यो आनंददायक लघु नैतीक कथा आनी व्हिडियो वांटून घेयात. अनिश्चितताय उरली जाल्यार आनंदान शिकपा खातीर तयार केल्ल्या ह्या संग्रहांत स्पश्टताय सोदून काडात.

कथांनी भुरग्यांक सशक्त करप: उपदेशात्मक आवाज नासतना जिणेचे धडे आनी सद्गुण दिवपाचो एक आकर्शक मार्ग म्हणल्यार कथा सांगप. तुमच्या भुरग्यां कडेन मनरिजवण करपी लघु नैतीक कथा वा बोधकथा वांटून घेयात, जाका लागून तांकां मुल्यां आनंददायक रितीन आपणावंक मदत जातली. अनिश्चितताय उरली जाल्यार, आनंद दिवपी नैतीक कथा आनी ताचे वांगडा आशिल्ल्या व्हिडियोचो हो संग्रह सोदून काडात, एक आनंददायक शिकपाचो अणभव मेळोवपा खातीर.

 

The Miser And His Gold | ल्हान काळजां खातीर जादूची कथा
The Miser And His Gold | ल्हान काळजां खातीर जादूची कथा

 

कालबाह्य नैतिकता: केन्नाच जाण्टे जावंक नाशिल्ल्या भुरग्यां खातीर आकर्शक लघुकथा

 

तुमकां अनिश्चीत आसल्यार वा मात्शें गुंतागुंतीचें दिसता जाल्यार, हांगा भुरग्यां खातीर इंग्लीशींतल्या संक्षिप्त आनी मनरिजवण करपी नैतीक कथांचो एक आनंददायक संग्रह आसा, जो तुमच्या कथा सांगपाच्या खिणां खातीर वांगडा दिवपी व्हिडियो सयत पुराय आसा. भुरग्यां खातीर ह्योच ल्हान कथा कालबाह्य नैतीकताये वांगडा येतात – आमी परत परत आयकल्यात आनी वांटून घेतिल्लीं क्लासिक. मोलादीक धडे आशिल्ल्या काणयेचो आस्वाद घेवपांत कितें तरी खाशेलें आसता, आमच्या भुरग्यां कडेन आनी आयकुपाची उमेद आशिल्ल्या कोणाकूय वांटून घेवपाक ती आवडटी थारता

 

The Miser And His Gold – कंजूस आनी ताचें भांगर

 

एक फावट बाग आशिल्ल्या ल्हान घरांत एक पोरनो कंजूस आपल्या भांगराच्या नाण्यांची राखण कांय फातरांच्या सकयल खड्ड्यांत पुरून दवरतालो. दर राती न्हिदेंत निवृत्त जावचे पयलीं तो त्या सुवातेर भेट दितालो, आपलीं मोलादीक नाणीं मेहनतीन मेजतालो. हो दिसपट्टो विधी आसून लेगीत ताणें एक फावटीय आपल्या बचतीच्या फळांचो आस्वाद घेवंक दिलो ना.

एके नियतीचे रातीं पोरन्या कंजूसाच्या सवयींची बरी वळख आशिल्लो एक धूर्त चोर धीर धरून संद मेळिल्ल्या खिणाची वाट पळयत रावलो. भोंवतणचो काळोख आवरून गेलो तेन्ना चोरान संद जप्त केली, लिपल्लें भांगर घेवन भायर सरलो. दुसऱ्या दिसा कंजूसाक आपल्या खजिन्याचो अभाव कळ्ळो आनी तो निराश जावन रडलो.

विलापांनी ओडून घेतिल्ल्या ताच्या चिंतीत शेजाऱ्यान संकश्टाच्या उगमाची चवकशी केली. चोरीची खबर कळटकच शेजाऱ्यान प्रस्न केलो, “तुमच्या घरांत भितर पयशे सुरक्षीत कित्याक दवरले नात? खरेदी करपाची गरज आसतना चड सोयीचें आसतलें!”

“खरेदी?” कंजूसाची फकाणां केलीं. “भांगर खर्चा खातीर वापरपाचो म्हाका केन्नाच हेतू नाशिल्लो. तो अस्पृश्य उरपाचो आशिल्लो.”

ताका जाप दितना शेजाऱ्यान लागसारचो फातर उखलून खड्ड्यांत उडयलो आनी टिप्पणी केली, “अशें आसल्यार हो फातर सांबाळून दवरात. तुमी गमायल्ल्या भांगराचें मोल ताका धरता.”

 

The Miser And His Gold | ल्हान काळजां खातीर जादूची कथा
The Miser And His Gold | ल्हान काळजां खातीर जादूची कथा

 

The Miser And His Gold: उपदेश

 

ही कथा एक मोलादीक नैतीकताय दिता: गिरेस्तकायेची खरी मोल फकत तिच्या संचयांत न्हय तर तिच्या उद्देशान वापरांत आसता. कसलोच फायदो मेळनासतना गिरेस्तकाय एकठांय केल्यार ती अस्पृश्य फातर इतलीच मोलादीक थारता. गिरेस्तकायेचो आनंद फकत ताब्यांत न्हय तर ताच्या जबाबदार आनी अर्थपूर्ण वापरांत मेळटा अशें आमकां शिकयता.

 

FAQs – वारंवार विचारिल्ले प्रस्न

 

  1. पोरन्या कंजूसान आपलीं भांगराचीं नाणीं बागेंत कित्याक पुरलीं?

पोरनो कंजूस आपलीं भांगराचीं नाणीं बागेंत पुरून कांय फातरांच्या सकयल लिपोवन दवरलीं, तीं सुरक्षीत दवरपाक आनी चकचकीत दोळ्यां पासून पयस दवरपाक.

  1. पोरन्या कंजूसाच्या भांगराच्या नाण्यांचेर चोर कित्याक लक्ष्य केलो?

पोरन्या कंजूसाची दर राती भांगराचीं नाणीं मेजपाची पद्दत चोराक वळखताली. ह्या अदमासाक येवपी वागणुकेचो फायदो घेवन चोरान संद मेळोवन लिपिल्लो खजिनो चोरलो.

  1. पोरन्या कंजूसान आपलीं वाचयल्लीं भांगराचीं नाणीं कित्याक खर्च करूंक नात?

पोरन्या कंजूस मनशान आपलीं वाचयल्लीं भांगराचीं नाणीं केन्नाच खर्च करूंक नाशिल्लीं कारण ताचें लक्ष फकत गिरेस्तकाय एकठांय करपाचेर आशिल्लें आनी ताची कसलीच खरेदी वा गुंतवणूक करपाचो हेतू नाशिल्लो.

  1. चोरये उपरांत पोरन्या कंजूसाक शेजाऱ्याची सुचोवणी कितें आशिल्ली?

चोरीची खबर कळटकच शेजाऱ्यान सुचयलें की पोरन्या कंजूसान चड सोयीस्कर प्रवेशा खातीर पयशे आपल्या घरांत भितर दवरपाक जाय आशिल्ले, खास करून खरेदी करपाची गरज आसतना.

  1. काणयेंतल्यान कितें नैतीक धडो मेळटा?

गिरेस्तकायेचें खरे मोल फकत संचय करचे परस ताच्या उद्देशान वापरांत आसता अशें ही कथा शिकयता. कसलोच फायदो मेळनासतना गिरेस्तकाय एकठांय केल्यार ती अस्पृश्य फातर इतलीच मोलादीक थारता. नैतिकता चड पूर्ण जिणे खातीर गिरेस्तकायेचो जबाबदार आनी अर्थपूर्ण वापर करपाक प्रोत्साहन दिता.

 

सुचयल्लीं पोस्टां

 

10 Lines on Coconut | नाल्लाचेर १० ओळी

10 Lines on Jackfruit – जॅकफ्रूटचेर १० ओळी

Birthday Wishes In Konkani | How To Say Happy Birthday In Konkani

Riddles In Konkani | 20 Oznadik Konkani Opario

Leave a Reply

Scroll to Top