10 Lines on Coconut | नाल्लाचेर १० ओळी

 

10 Lines on Coconut: नाल्लांच्या दोट्टी स्वरुपाक लागून वर्गीकरणांत एक आगळें आव्हान आसता. ते गोड आसून सादारणपणान फळांभशेन खातात तरी तांचें भायलें कठीण कवच बदामाच्या खाशेलपणांकडेन जुळटा, ताका लागून तांच्या जैविक आनी पाककलेच्या वर्गीकरणाविशीं प्रस्न उप्रासतात.

जैविक आनी पाककलेच्या दोनूय नदरेन नाल्लांक बदामापरस फळां मानतात, जरी ताच्या नांवांत “नळस” हें उतर आसलें तरी. तंत्रीक नदरेन तांचें वर्गीकरण झाडाच्या बदामांत केल्लें आसलें तरी झाडाच्या बदामाची ॲलर्जी आशिल्ल्या व्यक्तींक सादारणपणान ॲलर्जीची प्रतिक्रिया निर्माण करपी जायत्या प्रथिनांचो नाल्लांत उणाव आसता.

ताका लागून झाडाच्या बदामाची ॲलर्जी आशिल्ल्यांक चड करून प्रतिकूल ॲलर्जीची भिरांत नासतना नाल्ल आपल्या आहारांत आस्पाव करूं येता. नाल्ल बदामापरस फळां म्हूण भेद केल्ल्यान जैविक आनी पाककलेच्या दोनूय संदर्भांत तांचो खाशेलो दर्जो बळगें मेळटा.

 

10 Lines on Coconut | नाल्लाचेर १० ओळी

 

1. नाल्लाचें झाड हें माडाचें झाड.
2. नाल्लाचें झाड लांब आसून ताचेर माथ्यार पानां आसतात
3. ताका कांड वा फांटे नासतात
4. नाल्लाच्या झाडाच्या उत्पादनांचे जायते उपेग जातात.
5. नाल्लाचें झाड ९० परस चड देशांनी, मुखेलपणान आशिया आनी पॅसिफीक वाठारांनी मेळटा.
6. उश्ण कटिबंधीय, ओल्या हवामानांत नाल्लाचीं झाडां वाडटात
7. नाल्लाच्या झाडाच्या फुलाचो उपेग आयुर्वेदीक वखदां तयार करपाखातीर करतात.
8. नाल्लाच्या झाडाच्या सुकयल्ल्या पानांचो उपेग करून ल्हान ल्हान झोपड्यांचीं पाखां तयार करूं येतात.
9. नाल्लाचें फळ आनी फळांतल्यान काडिल्लें तेल रांदपाखातीर वापरतात
10. फळाचें भायलें आवरण आशिल्ल्या नाल्लाच्या कुडकांतल्यान आमकां कोयर वा नाल्लाचें तंतू मेळटा, जें दोरी तयार करपाक वापरतात.

 

सोडंच लोक ओक्सेम विंचर्टत

 

1. नाल्ल हें फळ काय नट?
नाल्लाचें नांव आसून लेगीत नाल्ल हीं फळां आसून तांचो खासा वर्गीकरण ड्र्यूप असो जाता. तांकां भायलें कवच कठीण आसता पूण ते खरे बदाम न्हय.

2. बदामाची एलर्जी आशिल्ल्या लोकांक नाल्ल खावंक मेळटा?
हय, चडशा प्रकरणांनी. नाल्लांत तंत्रीक नदरेन झाडाचे बदाम आसले तरी बदामाची ॲलर्जी आशिल्ल्यांक चड करून ॲलर्जीची प्रतिक्रिया निर्माण करपी प्रथिनांचो उणाव आसता.

3. नाल्ल कसो उगडटा?
जड सुरी, माचेट वापरून वा कवच दुबळें करपाखातीर बेक करून तो उगडचो. नाल्ल उगडपाखातीरय खाशेलीं साधनां मेळटात.

4. नाल्लाचे भलायकेचे फायदे कितें?
नाल्ल भलायकेचे फायदे दितात, एमसीटी सारकिल्ल्यो निरोगी चरबी, गरजेचीं खनिजां, आनी नाल्लाचें तेल आनी उदक सारकिले लोकप्रिय उत्पादन दितात जे तांच्या संभाव्य भलायकेच्या फायद्या खातीर वळखतात.

5. नाल्लाचे वेगवेगळे प्रकार आसात काय?
होंय, चड उदक आशिल्ले पाचवे नाल्ल, दाट मांस आशिल्ले तपकिरी नाल्ल, गोड उदका खातीर वळखतात ते राजा नाल्ल हांचो आस्पाव जाता. वेगवेगळ्या प्रकारांचो रुच, पोत आनी पाककलेच्या वापराचेर परिणाम जाता.

 

सुचयल्लीं पोस्टां:

 

10 Lines on Jackfruit – जॅकफ्रूटचेर १० ओळी

Birthday Wishes In Konkani | How To Say Happy Birthday In Konkani

Riddles In Konkani | 20 Oznadik Konkani Opario

Wild Flowers of Goa | Ranvotti Phulam Translated in English to Konkani

Leave a Reply

Scroll to Top