10 Lines on Jackfruit – जॅकफ्रूटचेर १० ओळी

उश्ण कटिबंधीय वाठारांतल्यान येवपी हो जॅकफ्रूट झाडांवयल्या फळांचो राजा म्हूण सगळ्यांत चड राज्य करता. ताचो भव्य आकार आनी मनभुलोवपी रूच ताच्या असामान्य स्वरुपा विशीं खूब उलयता. पूण हें अद्भुत फळ फकत एक मनभुलोवपी जेवण न्हय; तो एक पोशण पॉवरहाउस बऱ्यापणा कडेन भरिल्लो.

आनी ताची बहुमुखी प्रतिभा तुमच्या रुचीक कण्यांक समाधान दिवपाक सोंपता अशें तुमकां दिसलें जाल्यार अजापीत जावपाची तयारी करात! जॅकफ्रूटाची अनुकूलताय पाककलेच्या शक्यतायेच्या विश्वाक उधार दिता, सोदून काडपाची वाट पळयता.

 

10 Lines on Jackfruit – जॅकफ्रूटचेर १० ओळी

 

1 – जॅक फळाक जॅक झाड अशेंय म्हण्टात.
2 – जॅकफ्रूट हें बांगलादेशाचें राश्ट्रीय फळ.
3 – जॅकफ्रूटाक व्हड उत्पादन आशिल्ल्यान आनी अर्थीक नदरेन दुबळ्या वर्गांनी ताचो व्हड प्रमाणांत उपेग केल्ल्यान ताका गरीब मनशाचें फळ अशें म्हण्टात.
4 – जॅकफ्रूटांत फकत २.८४ ग्रॅम प्रथिनां आसतात.
5 – हें मूळ दक्षिण भारतांतलें.
6 – पिकिल्ल्या हळडुव्या जॅकफ्रूटाक सूक्ष्म गोड रूच आसता
7 – जॅकफ्रूट हें खंयच्याय झाडाक मेळपी सगळ्यांत व्हडलें फळ आसून ताची वाड ३५ इंच आनी ६० पाउंड मेरेन आसता.
8 – जुलय ते ऑगस्ट मेरेन पावसाच्या दिसांनी जॅकफ्रूट पिकता.
9 – संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या जॅकफ्रूटाचें वजन ४२.७२ ग्राम मेरेन आसता.
10 – कॅन्सर आनी काळजाचे दुयेंस सारकिल्ल्या दुयेंसांक आळाबंदा हाडपाक आदार करता

 

सोडंच लोक ऑक्सेम विंचर्टत: 

 

1. जॅकफ्रूट म्हणल्यार कितें?
जॅकफ्रूट हें नैऋत्य भारतांतलें व्हडलें उश्ण कटिबंधीय फळ आसून ताच्या आकाराखातीर आनी कांटेरी भायली कातीखातीर वळखतात.

2. जॅकफ्रूट कशें खातात?
पिकिल्ल्या जॅकफ्रूटाचो कच्चो आस्वाद घेतात, जाल्यार पिकिल्लो (पाचवो) जॅकफ्रूट कढी, स्टिर-फ्रीज ह्या सारक्या वेगवेगळ्या पदार्थांत मांसाचो पर्याय म्हणून वापरतात.

3. जॅकफ्रूट पोशक आसा?
होंय, जॅकफ्रूट पोशक आसता, तातूंत आहारांतले तंतू, जीवनसत्वां (सी सारके), खनिजां, आनी अँटीऑक्सिडेंट मेळटात, ह्या सगळ्यांक उणी कॅलरी आनी चरबी आसता.

4. आहाराचेर निर्बंध घालपाक जॅकफ्रूट योग्य आसा काय?
जॅकफ्रूट ग्लुटेन मुक्त आसता, शाकाहारी आनी मांसाहारी लोकांक योग्य आसता, पूण लॅटेक्साची एलर्जी आशिल्ल्यांनी वांटून घेतिल्ल्या प्रथिनांक लागून सावधान रावचें पडटा.

5. जॅकफ्रूट कसो तयार करतात?
बियो/कोर कापून काडून उडोवप. पिकिल्ल्या फळांचो कच्चो आस्वाद घेवचो. पिकिल्लीं फळां उकडून, वाफ करून वा तळसून शिजोवचीं; तो बहुमुखी आसून रूची बरी शोशून घेता. कुडकुडलेले पिकलेले जॅकफ्रूट हें मांसाच्या पर्यायान लोकप्रिय आसा.

 

सुचयल्लीं पोस्टां:

Birthday Wishes In Konkani | How To Say Happy Birthday In Konkani

Riddles In Konkani | 20 Oznadik Konkani Opario

Wild Flowers of Goa | Ranvotti Phulam Translated in English to Konkani

Leave a Reply

Scroll to Top