10 Lines on Tiger | वाघाचेर १० ओळी

 

वाग म्हळ्यार व्हडल्या माजरावरी दिसपी रानवटी जनावरां. वाग हो माजर कुळांतलो सगळ्यांत व्हडलो मांस खावपी प्राणी. ताचें आंग घट आसता आनी तें शींवाच्या तितलेंच बळिश्ट आसता. आशियांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मुखेलपणान भारत, भूतान चीन, सायबेरिया, मलेशिया आदी हें प्राणी मेळटा.भारतांत तशेंच बांगलादेशाचें हें राश्ट्रीय प्राणी. पुर्विल्ल्या काळांत राजा रानांत वागांची शिकार करताले आनी तांची कात दवरून आपल्या राजवाड्यांची समृध्दी दाखोवपाखातीर तांची कात दवरताले. शिकार करतना वागाच्या आंगाचेर आशिल्ले पट्टे वाग आपल्या शिकारेकडल्यान लिपून रावपाक आदार करतात.

तांकां संवसारांतले सगळ्यांत बरे शिकारी मानतात. वागांच्या सगळ्या जातींमदीं “सायबेरियन वाग” हो व्हड आनी बळिश्ट प्राणी मानतात.

 

10 Lines on Tiger | वाघाचेर १० ओळी

 

1) वाग हो माजर कुळांतलो सगळ्यांत व्हडलो रानवटी जनावर, तो रानांतल्या सगळ्यांत बळिश्ट प्राण्यांमदलो एक.

2) वाग हो “मांसभक्षी” प्राणी म्हळ्यार तो मांस खावपी प्राणी; तो जेवणाखातीर हेर जनावरांची शिकार करता.

3) वाघाचें आंग लांब आनी घट आसता. ताका चार पांय, घट पांय आनी खरखरीत खिळे आनी एक शेंपडी आसता.

4) सादारणपणान तो संत्रे रंगांत आसून ताचेर काळे पट्टे आसतात, पूण धव्या वागांचेर धव्या कातीचेर काळे पट्टे आसतात.

5) सादारणपणान तांचे दोळे माजराच्या दोळ्यांभशेन आसतात पूण धव्या वागाचे दोळे निळे आसतात.

6) वाग “गर्जना” असो आवाज काडटात आनी तो ३ किमी.

7) वाग रानांत रावल्यार २६ वर्सांमेरेन जियेतात पूण प्राणीसंग्रहालयांत ते फकत १६-१८ वर्सां जियेतात.

8) वाग एका दिसांत सुमार २५ ते २७ किग्रॅ मांस खावंक शकता.

9) मादी वागांक “Tigress” अशें म्हण्टात आनी तातूंतल्यान तांकां “Cub” नांवाची संतती जल्माक येता.

10) सरासरी वाग एका वेळार ३-४ पिलांक जल्म दिता.

 

10 Lines on Tiger – FAQs – सोडंच लोक ऑक्सेम विंचर्टत

 

  1. वाग कितले वेगान धांवूंक शकतात?

हे पट्टेदार स्पीडस्टर ल्हान स्फोटांतले सगळ्यांत वेगान जमनीवयले सस्तन प्राणी! ते १००-२०० मीटर अंतराचेर वराक ७० किलोमीटर (४३ मैल प्रतितास) व्हड प्रमाणांत पावूंक शकतात. कल्पना करात तुमच्या फाटल्यान एक गाडी रेसिंग करता – ती वाग गती! पूण ते मॅरेथॉन धांवपी न्हय आनी हे स्फोट शिकार करपाक वा धोक्यांतल्यान सुटपाक वापरतात.

  1. वाग कितें खातात?

शिखर शिकारी म्हणून वाग अन्नसाखळीचेर राज्य करतात. तांच्या मुखेल पदार्थांत हरण, रानदुकर, एंटीलोप सारकिले व्हड पांयतणे आसतात. तेय संदर्भवादी शिकारी, केन्ना केन्नाय कृंतक, सुकणीं, नुस्तें लेगीत सारकिल्या ल्हान जेवणांचो आस्वाद घेतात.

  1. वाग खंय घर म्हणटात?

उश्ण कटिबंधीय पावसाच्या रानां आनी मॅंग्रोव दलदलींतल्यान ते लासपी तणाच्या वाठारांनी आनी थंड ताईगा रानां मेरेन लेगीत आशियाई विंगड विंगड रावपाच्या सुवातींनी ह्यो अनुकूलताय येवपी व्हड माजर भोंवतात. दुख्खाची गजाल म्हळ्यार रावपाची सुवात ना जाल्ल्यान तांची लोकसंख्या विखंडीत जाल्या आनी ताका लागून तीं असुरक्षित जाल्यांत.

  1. वाग धोक्यांत आसात काय?

एक काळजाक चोळपी सत्य – सगल्या स वाग उपजातींचें वर्गीकरण IUCN कडल्यान धोक्यांत आशिल्ल्या वा गंभीर धोक्यांत आशिल्ल्या अशें केलां. शिकार, रावपाची सुवात ना जावप, मनीस आनी रानवटी जनावर हांचे संघर्श हांकां लागून ह्या भव्य प्राण्यांक कांठार पावल्यात.

  1. वाग एकलेच ​​रावतात काय?

चड करून होंय! वाग हे पिलांक वाडयल्ली आवय सोडल्यार एकांतांत रावपी प्राणी. तांकां व्हड प्रदेश आसतात आनी ते चिन्न करतात आनी गस्त घालतात, जाका लागून जियेवपाखातीर फावो ती शिकार मेळटा.

 

सुचयल्लीं पोस्टां:

 

20 lines On Goa | २० ओळी गोंयचेर

The Miser And His Gold | ल्हान काळजां खातीर जादूची कथा

10 Lines on Coconut | नाल्लाचेर १० ओळी

10 Lines on Jackfruit – जॅकफ्रूटचेर १० ओळी

Birthday Wishes In Konkani | How To Say Happy Birthday In Konkani

Leave a Reply

Scroll to Top