15 Lines on Lion | शींवाचेर १५ ओळी

 

15 lines on Lion: शींव हो रानांतलो खूब बळिश्ट आनी बळिश्ट प्राणी. ह्या प्राण्या विशीं चड जाणून घेवपाची तुमकां खूब आवड आसूं येता. आनी म्हणून आमी तुमचे खातीर देवनागरी कोंकणींतल्यान ह्यो 15 ओळी पुरवण करतात. तुमी ह्यो ओळी तुमच्या भुरग्यां कडेन वांटून घेतात, तांच्या परिक्षे खातीर तें खूब म्हत्वाचें.

 

15 Lines on Lion | शींवाचेर १५ ओळी

 

1. शींव हो माजर कुळांतलो एक व्हड आनी बळिश्ट वांगडी. तो रानांतलो निमाणो राजा.

2. ताच्या व्हड आकाराक आनी बळग्याक लागून ताका राजा मानतात. हेर जनावरांची शिकार करपाची तांक सगळ्यांत चड आसता.

3. शिकार करपाखातीर तांचीं आवडीचीं जनावरां म्हळ्यार झेब्रा आनी हरण. पूण ते केन्नाच हत्ती वा गेंडा कडेन गडबड करिनात.

4. घटमूट आंग आशिल्ल्यान तांकां चार पांय आनी घटमूट पांय आसतात. तांचे खिळे चड धारदार आसतात आनी ताका लागून एक दोन मिनटां भितर सामान्य जनावराक मरण येवंक शकता.

5. शींवाची तकली सोबीत केंसांनी भरिल्ली आसता आनी त्या केंसांक ‘माने’ अशें म्हण्टात. काळो मात आशिल्ले शींव हेर शींवापरस चड जियेतात. तांच्या बळग्याची आनी दीर्घायुष्याची ही एक लक्षण. लांब केंस जावपाचें कारण म्हळ्यार ताचे गळ्याची राखण करप.

6. ते मांसाहारी प्राणी आसून ते रानांतल्या हेर जनावरांची शिकार करून आपलें अन्न वेवस्थापन करतात.

7. रानांत एक शींव १२-१४ वर्सां जियेतालो. पूण प्राणीसंग्रहालयांत ते सरासरी सुमार २० वर्सां जियेतात.

8. शींवाचो गर्जना खरोच लोकप्रिय आसा आनी प्रौढ नर शींव तयार केल्यार 8 किमी पयसुल्ल्यान तें आयकूंक मेळटा.

9. मादी शींवांक ‘शेरनी’ अशें म्हण्टात. तांकां किड शींव जल्माक येता तेन्ना ताका ‘कब्स’ अशें म्हण्टात. आवय वांगडा रावतात आनी जाण्टे जातात.

10. एकंदरीत शींव हो सैमा खातीर खरोच सोबीत निर्मिती. आमी तांकां मारूंक फावना. त्या अद्भुत जातीची आमी राखण करपाक जाय.

11. शींव हो मुळाव्यान फेलिडी कुळांतलो.

12. शींव हो रानटी भूंयगत प्राणी.

13. जशें आमकां खबर आसा की शींवांक शिकार केल्या उपरांतच जेवंक मेळटा.

14. शींवाची गर्जना सगळ्यांत व्हडली आसता जी तांकां हेर प्राण्यांपरस वेगळी करता.

15. चड करून ते गटांत मेळटात जाका

 

15 Lines on Lion – Frequently Asked Questions – वारंवार विचारिल्ले प्रस्न

 

1. रानांतल्या शींवाचें सरासरी आयुश्य कितलें आसता?

सादारणपणान शींव सुमार १० ते १४ वर्सां रानांत रावतात, जरी तांच्या आयुश्याचेर रावपाची सुवात, अन्न उपलब्धताय आनी हेर शिकारी प्राण्यांकडेन जावपी संवाद ह्या सारक्या घटकांचो परिणाम जावं येता.

2. शींव कितले वेगान धांवूंक शकता?

शींव ल्हान ल्हान स्फोटांनी वराक ५० मैल मेरेन गती मेळोवपाक सक्षम आसतात. शिकार करपाखातीर ही गती म्हत्वाची आसता, खास करून आफ्रिकेंतल्या सॅव्हानाचेर शिकारेक टोळयो मारतना आनी घात मारतना

3. नर शींव शिकारांत वांटो घेतात काय?

हय, नर आनी मादी शींव शिकारेक वांटो घेतात, पूण तांची भुमिका वेगळी आसता. मादी चड करून शिकार करपाखातीर समन्वयात्मक यत्नांत एकठांय काम करतात, जाल्यार अभिमानाच्या वाठाराची राखण करपाची जापसालदारकी चड करून नरांची आसता.

4. शींवाच्या माळ्याची भुमिका कितें?

नर शींवाची मात जायत्या उद्देशांक साध्य करता. प्रादेशिक आनी संभोग वागणुकेंत वांटो घेवपी, वर्चस्व आनी बळग्याचें दृश्य प्रदर्शन. तेभायर हेर शींवांकडेन संघर्श करतना मानेक कांय प्रमाणांत राखण मेळटा.

5. एकाच जेवणांत शींव कितले खातात?

शींव एकाच बसकेंत व्हड प्रमाणांत अन्न खावपाक सक्षम आसतात. प्रौढ शींव एकाच जेवणांत ९० पाउंड मेरेन मांस खावंक शकतात, पूण ते दर दिसा जेवनात. तांच्या शिकारेक मेळपी यश आनी शिकाराच्या आकाराक लागून तांच्या खावपाच्या वारंवारतेंत फरक पडटा.

 

सुचयल्लीं पोस्टां:

 

10 Lines on Tiger | वाघाचेर १० ओळी

20 lines On Goa | २० ओळी गोंयचेर

10 Lines on Coconut | नाल्लाचेर १० ओळी

Birthday Wishes In Konkani | How To Say Happy Birthday In Konkani

Leave a Reply

Scroll to Top